Vedtekter for OSI Fjell

§ 1 Formål

OSI Fjell skal tilby friluftsinteresserte studenter et sosialt turmiljø. Turprogrammet hvert semester skal være variert og imøtekomme både nybegynnere og mer erfarne. OSI Fjell skal arrangere et bredt utvalg av turer og kurs, fra lette vandreturer til teknisk krevende turer innen klatring, skikjøring mv.

OSI Fjells aktiviteter skal skje på en miljøvennlig måte og så vidt mulig skal all ferdsel i naturen skje sporløst.

OSI Fjell skal jobbe for å øke kompetansen innen fjellsportaktiviteter blant gruppens medlemmer.

OSI Fjell skal gjennom Fjellposten med turpogram, nettsider, fjellmøter, oppslag på OSIs tavler mv. synliggjøre sin virksomhet i studentoffenlitgheten. Profileringen skal rettes både mot erfarne og uerfarne friluftsmennesker.

§ 2 Organisering

OSI Fjell er en undergruppe av Oslostudentenes Idrettsforening og er underlagt OSIs lover.

§ 3 Ansvar

Deltagelse på OSI Fjells arrangementer skjer på eget ansvar. Verken OSI Fjell eller kontaktpersonen for den enkelte tur kan holdes økonomisk ansvarlig for eventuelle skader som måtte oppstå.

§ 4 Turer og kontaktpersoner

Alle OSI Fjells turer skal ha en kontaktperson. Både turen og kontaktpersonen skal godkjennes av styret i rimelig tid før turen avvikles. Styret står fritt til å avvise noen som styret mener er uegnet som kontaktperson.

Kontaktpersonen får refundert sine utgifter til reise og opphold i forbindelse med turen, begrenset oppad til et beløp satt av årsmøtet. Kursavgift, heiskort o.l. refunderes ikke.

Kontaktpersonen er ansvarlig for organiseringen av turen. Kontaktpersonen er ikke å anse som en turleder på selve turen, og har ikke ansvar for den enkelte turdeltakers sikkerhet. Kontaktpersonen har rett til å avlyse turen på kort varsel. Kontaktpersonen står fritt til å avvise turdeltakere som antas å ikke være egnet til turen. Dette gjelder i særlig grad for turer som krever spesiell teknisk kompetanse eller god fysisk form.

Deltakere på OSI Fjells turer må fremvise gyldig medlemskort før turen starter. Påmelding til turene kan tidligst skje etter at turen er offentliggjort i Fjellposten, elektronisk eller på fjellmøte.

§ 5 Utstyr

Alle OSI Fjells medlemmer har rett til å låne utstyr fra gruppens utstyrslager mot depositum. Utlån til OSI Fjells offisielle turer går foran utlån til private turer. På private turer har man rett til å låne utstyr til ett ikke-medlem pr medlem.

Låner av utstyr er personlig ansvarlig for at utstyret innleveres så snart som mulig etter bruk. Utstyret skal i nødvendig grad vaskes, tørkes og vedlikeholdes før innlevering. Skader på utstyret skal rapporteres til utstyrsansvarlig. Det enkelte medlem er i utgangspunktet ikke økonomisk ansvarlig for skader.

Leveres utstyret for sent eller uvasket mv kan utstyrsansvarlig inndra depositumet. Hvis mislighold skjer gjentatte ganger, kan låner tape retten til å låne utstyr. Hvis utstyr ikke innleveres etter gjentatte purringer, eller utstyret tilbakeleveres i sterkt forringet tilstand grunnet uvettig bruk, kan låner bli erstatningsansvarlig overfor OSI Fjell.

§ 6 Fjellmøter

OSI Fjell skal jevnlig holde fjellmøter gjennnom semesteret. Disse skal være en mulighet til å treffe andre fjellinteresserte utenom turene, hvor gruppens opplegg fremover presenteres med vekt på en allsidig fremstilling av aktivitetene.

§ 7 Instruktører

OSI Fjell skal tilstrebe å utdanne instruktører/førere for bl.a. bre, fjellklatring og ski blant sine medlemmer. Disse kan få refundert en andel av sine utgifter i forbindelse med utdannelsen mot å binde seg til å holde kurs, lede turer mv. for OSI Fjell i fremtiden. På gruppens kurs får instruktørene dekket sine utgifter i forbindelse med kurset.